תקנון מכללה – מדיניות, התקשרות וביטולים

המכללה מברכת אותך על הצטרפותך לקהילת הידע של שלוה, אנו בטוחים כי המידע התאורטי והקליני שתרכוש בקורס ישרת אותך היטב.

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.

להלן נושאים חשובים שתתבקש לקרוא בעיון ולחתום טרם ביצוע ההרשמה והתשלום לקורס:

מדיניות המכללה:

 • פתיחת קורס מותנת במספר הנרשמים שתקבע ע"י הנהלת המכללה לפני תחילת כל קורס. במקרה בו לא יהיו מספיק נרשמים, הנהלת המכללה תהיה רשאית לבטל את הקורס והזיכוי הכספי לנרשמים יהיה מלא.
 • מועדי הקורסים יהיו ניתנים לשינוי ע"י הנהלת המכללה.
 • יש להסדיר את פרטי התשלום לפני פתיחת הקורס.
 • חובת נוכחות 100% (למעט מקרים חריגים בצירוף אישור רלוונטי)
 • בסיום הקורס תינתן תעודה מטעם "מכללת שלוה". וכן מטעם גופים נוספים (ככל ויצוין במפורש) לפי שיתופי פעולה שיקבעו מעת לעת.

רישום ללימודים:

 • ההרשמה ללימודים מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג ע"פ הוראת התקנון, לרבות תנאי הביטול הנהוגים במכללה, לפיכך, אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו/או להירשם ללימודים/קורסים של המכללה.

דמי רישום:

 • דמי הרישום  – 50 ₪.
 • דמי רישום לא יוחזרו במקרה של ביטול שאינו תלוי במכללה
 • דמי הרישום יהוו חלק מהתשלום הכולל עבור הקורס.

תשלומי שכר הלימוד:

 • על התלמיד להשלים את כל ההסדר הכספי עבור שכר הלימוד בקורס עד לפתיחתו. ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלומים, החל מיום ההרשמה. בכל מקרה יש להשלים את תשלום התשלום האחרון עד 14 יום טרם המועד הרשמי למפגש האחרון בקורס.
 • תעודת סיום תוענק לתלמיד רק אחרי השלמת מלוא התשלום עבור הקורס.
 • אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת לימודים , תגרור המשך חיוב בתשלום שכר הלימוד.
 • פרטי התשלום שידרשו בעת הרישום ללימודים של המכללה הינם רק מידע הנחוץ במישרין לביצוע הרישום והתשלום לקורס במכללה.
 • המכללה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת פרטי התשלום ולא תעשה בו כל שימוש אלא לצורך התשלום בלבד.

מדיניות ביטול הרשמה:

 1. ביטול רישום לקורס – יהיה במסירת הודעה בכתב לכתובת המייל: [email protected]

יש לוודא קבלת המייל באמצעות מייל חוזר או בטלפון 054-3655050.

 1. חיוב שכ”ל בגין הפסקת לימודים במהלך הקורס, יהיה כמפורט להלן :
  • אין החזר על דמי הרישום בסך 50 שקל .
  • ביטול עד 15 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס או שבעה ימים ממועד הרישום ( המאוחר מבניהם) – אין חיוב בשכר לימוד ולא ישולמו דמי ביטול .
  • לאחר המועדים הנ"ל ולפני קיום המפגש הראשון בקורס – יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% משכר הלימוד המלא לקורס.
  • במידה והנרשם התחיל את הקורס וסיים 50% מאורך הקורס לא יקבל החזר.
  • במקרה של ביטול לפני סיום 50% מהקורס יינתן החזר יחסי –על פי שיקול דעת המכללה.
 1. זיכוי של הנרשם והחזר כספים, יבוצע ע"י המכללה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע החזר באמצעות כרטיס האשראי של הנרשם. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות העברה בנקאית, שיקים, מזומן, יבוצע ההחזר בתוך 14 יום באמצעות שק למוטב בלבד.

דיוור ישיר:

המכללה מעוניינת לשלוח לנרשם מדי פעם בדואר אלקטרוני או במסרון מידע בדבר קורסים ו/או המכללה ו/או מי מטעמה וכן מידע שיווקי או פרסומי של שלוה בלבד. מובהר כי בעת ההרשמה למכללה, הנרשם נותן הסכמתו לקבלת מידע בדבר הקורסים ו/או המכללה ו/או מי מטעמה וכן מידע שיווקי או פרסומי, אלא אם הנרשם מודיע למכללה כי אינו מעוניין בקבלת מידע כזה. בכל עת הנרשם יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מידע כזה בפניה בכתב למכללה וזאת בין היתר, בדרך שתצוין בהודעה שתשלח.

ידוע לי כי, הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע ופרסומים מטעם המכללה ו/או מי מטעמה ואני מאשר/ת קבלת תוכן פרסומיי ולימודי באמצעות המדיה הדיגיטלית ניתן יהיה לפנות בבקשת הסרה בכל עת.

אישור תנאי התקנון:

 • המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי .
 • כל הזכויות ביחס לחומרים שמפורסמים במסגרת המכללה והקורס הינם בבעלות שלוה, ולא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש כלשהו ( לרבות שימוש בהרצאות וכיו"ב) ללא רשות הנהלת שלוה מראש ובכתב.
 • הנני מאשר בחתימתי מטה, שקראתי בעיון ונהירים לי כל הפרטים והתנאים הכלולים בטופס זה על כל צדדיו, ידוע לי כי התנאים, כאמור לעיל, ניתנים לשינוי על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת שלוה.

אנו מאחלים לך הרשמה ולימודים מהנים

'מכללת שלוה'